Tử Vi Số Mệnh
Hôm nay, Thứ ba, Ngày 16/7/2024, Bây giờ là 21 giờ 39 phút (GMT+7) | Theo dõi Tử Vi Số Mệnh trên Google News Tuvisomenh.com.vn

Bối cảnh ra đời ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Chủ đề Bối cảnh ra đời ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam luôn được Tử Vi Số Mệnh cập nhật mới nhất. Chủ đề liên quan đến Bối cảnh ra đời ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là tập hợp các bài viết cùng chủ đề Bối cảnh ra đời ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam được chọn lọc bài bản.


  • Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

    Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

    52,990 (View)

    Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào ngày 3/3/1930. Đây là sự kiện lịch sử cực kì quan trọng, có ý nghĩa to lớn trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam là kết quả của sự chuẩn bị về tư tưởng, chính trị, sự học hỏi, sáng tạo đi theo đường lối chủ nghĩa Mác - Lênin. Sự ra đời của Đảng đánh dấu bước ngoặt mới trên con đường giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.